Zainwestowaliśmy w czystsze powietrze blisko 19 mln zł

Blisko 19 mln zł zainwestowaliśmy w poprawę jakości powietrza w gminie Pułtusk. To kwota, która pochłonęła liczne inwestycje zmierzające do poprawy stanu środowiska na terenie naszej gminy oraz jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz stan środowiska na terenie gminy Pułtusk, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zrealizował i realizuje wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

W 2016 r. i 2017 r. Gmina Pułtusk przystąpiła do programu pt. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Łącznie wymieniono 117 kotłów, w tym:

 • 105 kotłów gazowych
 • 10 kotłów na pelet/biomasę
 • 2 kotły olejowe

Wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel wyniosła 518 683,66 zł.

W 2014 r. w ramach programu „Chwyć swój promyk słońca” zostały zainstalowane kolektory słoneczne dla budynków Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy. Programem objęto 3 budynki użyteczności publicznej i 503 budynki mieszkalne. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 9 122 652,01 zł, a kwota dofinansowania 6 333 555,77 zł. Dofinansowanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

W zakresie ograniczenia emisji komunalno-bytowej poprzez zmianę sposobu ogrzewania i podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej w 2015 r. zrealizowano następujące inwestycje:

 1. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej na osiedlu Skarpa Górna – 10 budynków. Wybudowano 339 m sieci i 390,5 m przyłączy do budynków. Całkowity koszt – 323 419,00 zł
 2. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z przyłączami do budynków Nr 1, 2 i 3 przy ul. Jana Pawła II – osiedle Klimaty. Wybudowano 351 m sieci i 66 m przyłączy. Całkowity koszt – 227 380,61 zł
 3. Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 C. Całkowity koszt – 5 785,18 zł
 4. Modernizacja układu odpylania spalin kotła KW2 i kotła KW3, zmniejszenie o 70% emisji pyłów do atmosfery. Całkowity koszt – 1 135 000,00 zł
 5. Modernizacja sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej do budynku przy Al. Wojska Polskiego 13 i budowa węzła cieplnego w tym budynku. Całkowity koszt – 40 231,00 zł
 6. Budowa przyłącza cieplnego do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Krajewskiego. Całkowity koszt – 89 878,67 zł
 7. Budowa przyłącza cieplnego do budynku Poczty Polskiej przy ul. 17 sierpnia. Całkowity koszt – 29 308,43 zł
 8. Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jacka Soplicy. Całkowity koszt – 13 570,96 zł

Inwestycje zrealizowane w 2016 r.:

 1. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej na osiedlu Skarpa Dolna. Wybudowano 189,5 m sieci i 111 m przyłączy. Realizacja inwestycji pozwoliła
  na likwidację węzła grupowego dla 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.  Całkowity koszt – 136.269,10 zł
 2. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej na osiedlu Pana Tadeusza z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7,8. Wybudowano 214 m sieci i przyłącza do budynków nr 2,3,4 o długości 62,5 m. Całkowity koszt 409 631,17 zł w 2016 r. – 252 216,01 zł.
 3. Budowa przyłącza cieplnego do budynku nr 1 na osiedlu Miłosza, 61 m, koszt 19.760,51 zł i budynku nr 2 23.06 – 26.10.2016, 100 m. Całkowity koszt 61 828,39 zł.
 4. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej na osiedlu Skarpa Górna od trójnika T1 do budynku przy ul. Na Skarpie 10. Całkowity koszt 44 054,47 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2017 r.:

 1. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej na osiedlu Pana Tadeusza z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7,8. Koszt całkowity 409 631,17 zł. 2017 r. – 157 415,16 zł.
 2. Wykonanie instalacji oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła KW. Koszt całkowity – 95 000,00 zł.
 3. Wykonanie przyłącza do sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Koszt całkowity – 14.566,60 zł.
 4. Wymiana węzłów ciepłowniczych: Mickiewicza 36, 13 Pułku Piechoty 3, 11 listopada 2, Jana Pawła II 19. Całkowity koszt 41 000,00 zł.

Ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej) polegało na wymianie w 2015 r. taboru autobusowego komunikacji miejskiej na pojazdy wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin Euro5. Zakupiono trzy czternastoosobowe elektryczne pojazdy wolnobieżne w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013 oraz zbudowano kładkę dla pieszych przez rzekę Narew. Kwota dofinansowania wyniosła 2 494 563,00 zł, a wkład własny 6 722 000,25 zł.     

W ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020 zaplanowano realizację termomodernizacji budynków:

 • Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 4 w Pułtusku
 • Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
 • Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach
 • Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyna Potockiej w Pułtusku

Wysokość dotacji: 5 987 989,51 zł. Całkowity koszt projektu: 7 485 985,15 zł

Ponadto tworzona jest sieć ścieżek rowerowych. W ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych pozyskano środki na realizację projektu w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim, polegającego na budowie ciągów pieszo-rowerowych o długości 5,272 km. Zakres prac obejmie:

 • ścieżki i infrastrukturę rowerową,
 • wiaty i stojaki rowerowe, punkty samoobsługi serwisowej,
 • energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w miejscach szczególnych w ramach budowanych ciągów rowerowych.

Wysokość dotacji: 6 717 226,92 zł. Całkowity koszt projektu: 13 095 810,00 zł.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, które dotyczyły podejrzenia o spalanie śmieci lub innych odpadów uznawanych za szkodliwe dla środowiska, Straż Miejska sukcesywnie przeprowadzała kontrole. W 2015 r. przeprowadzono 5 kontroli. W 2016 r. skontrolowano 99 posesji. Podczas kontroli pouczono wszystkie osoby posiadające kotły na węgiel i drewno o szkodliwości spalania śmieci i grożących za to konsekwencjach. Podczas kontroli nie stwierdzono spalania śmieci. Zaobserwowano, że węgiel używany w wielu gospodarstwach jest bardzo smolisty i zasypane nim  palenisko daje dużo ciemnego dymu. Oprócz tego, skontrolowano 9 obiektów, w wyniku czego pouczono dwie osoby, a dwie ukarano grzywną w drodze mandatu karnego.

W 2017 r. skontrolowano 11 posesji, z czego potwierdzono 3 zgłoszenia jako palenie śmieci. Ukarano 2 osoby mandatem, a jedną pouczono. Pozostałe zgłoszenia nie potwierdziły podejrzenia spalania śmieci.

Gmina Pułtusk sporządziła inwentaryzację emisji niskich i na podstawie wyników przyjęto do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020”. Wszystkie powyższe działania podejmowane na terenie gminy Pułtusk wynikają z zapisów przyjętych w planie gospodarki niskoemisyjnej.