Wykaz projektów o dofinansowanie złożonych w 2016 r.

Projekty złożone w 2016 r. przez Gminę Pułtusk

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020

W 2016 roku Gmina Pułtusk złożyła 11 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej opiewających na łączną kwotę wnioskowanych dotacji  18 249 614,50 zł. Koszty całkowite wszystkich wnioskowanych projektów to 28 216 279,53 zł.

 

„Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk”

Wysokość dotacji – 5 987 989,51 zł, koszt całkowity projektu – 7 485 985,15 zł.

W ramach projektu planuje się termomodernizację budynków: Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku, Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach, Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

W zależności od warunków technicznych i sposobów modernizacji wskazanych w audytach obiektów wykonywane będą docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów piwnic, wymiana zewnętrznych drzwi i okien, oświetlenia wewnętrznego w budynkach, modernizacja wentylacji, montaż instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją o przyjętej sprawności systemu odzysku ciepła na poziomie 80%, montaż paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną oraz modernizacja instalacji c.o.

 

„Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk”

Wysokość dotacji – 2 687 617,14 zł, koszt całkowity projektu – 3 359 523,93 zł.

W ramach projektu planuje się: – utworzenie Centrum Kulturalnego (adaptacja kamienicy zlokalizowanej  przy ul. Rynek 13 w  Pułtusku, do potrzeb kulturalnych, wykonanie pod- jazdu dla osób niepełnosprawnych), – modernizacja kościoła pw. Piotra i Pawła w  Pułtusku (prace remontowe, izolacja ścian zewnętrznych), – systemy IT służące zabezpieczeniom i poprawie dostępności do zasobów kultury (system monitoringu obiektów zabytkowych, rozbudowa stron www, zakup systemu do prezentacji wirtualnych na urządzeniach mobilnych).

 

Słoneczna energia „Systemy fotowoltaiczne indywidualnych gospodarstw”

Wysokość dotacji – 3 393 638,10 zł, koszt całkowity projektu – 4 484 194,11 zł.

Projekt zakłada instalację odnawialnych źródeł energii dla budynków prywatnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.)

 

„Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych”

Wysokość dotacji – 3 185 403,89 zł, koszt całkowity projektu – 3 981 754,87 zł.

Projekt zakłada:

– prace renowacyjne powierzchni, zakup i  montaż: ławek, koszy na śmieci, słupków ochronnych, donic na kwiaty, krat zabezpieczających drzewa, przebudowę nawierzchni jezdnej Rynku, zakup urządzeń fotowoltaicznych do ładowania urządzeń mobilnych, adaptację piwnic starego ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych, zakup i montaż masztów flagowych, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wieży ratuszowej,

– adaptacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 13 w Pułtusku, wyposażenie jej na potrzeby działalności kulturalnej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

– adaptację kompleksu historycznego na Wzgórzu Abrahama: adaptacja piwnic podziemnych,

– prace renowacyjne w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Pułtusku: adaptacja dzwonnicy przy kolegiacie pw. ZNMP do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych.

 

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głodowo”

Wysokość dotacji – 320 574,15 zł, koszt całkowity projektu -805 289,00 zł.

Projekt zakłada: zakup ciężkiego samochodu pożarniczego GCBA oraz masztu oświetleniowego, który służyć będzie do ochrony przeciwpowodziowej.

Celem projektu jest zapobieganie katastrofom naturalnym oraz minimalizowanie ich skutków, a także ochrona zdrowia, życia i mienia mieszkańców Gminy Pułtusk w obliczu licznych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

 

„Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”

Wysokość dotacji -2 549 926,90 zł, koszt całkowity projektu – 2 999 914,00 zł.

Projekt zakłada zagospodarowanie pasażu Klenczona, Wzgórza Abrahama, bulwarów przy głównym kanale miasta, zieleńca przy ul. Sarbiewskiego, parku przy ul. Widok, obszaru funkcjonalnego w Grabówcu.

 

Projekt edukacyjny „Przyjaciele natury w  Pułtusku”

Wysokość dotacji – 376 261,00 zł, koszt całkowity projektu – 442 660,00 zł.

W ramach projektu: promocja ecoPułtuska o zasięgu ogólnopolskim (m.in.: gra mulimedialna, strona www, maskotka promująca ekologiczny Pułtusk, ulotki, foldery z mapami znakowanych ścieżek rowerowych, zakładka do książek), o zasięgu lokalnym (konferencje naukowe, promocje podczas lokalnych imprez plenerowych, konkursy wiedzy ekologicznej, akcja „posprzątaj po swoim psie”, wycieczki rowerowe szlakami Pułtuska i Puszczy Białej, Dni Ziemi, zajęcia terenowe na integracyjnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Nasz Las”).

Cel główny projektu: poprawa czystości przyrody w regionie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Gminy Pułtusk i terenów ościennych Puszczy Białej – obszaru NATURA 2000, w tym rezerwatu „Popławy” i „Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” poprzez działania edukacyjne i promocyjne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

 

Przebudowa drogi gminnej Białowieża – Olszak

Wysokość dotacji – 589 687,70 zł, koszt całkowity projektu – 1 179 375,40 zł.

Przebudowa drogi od km 0+011 do km 0+995. Inwestycja służy podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawie korzystania z drogi.

Przebudowa drogi znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do transportu zbiorowego.

 

„Rozbudowa, nadbudowa i  przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Płocochowie”

Wysokość dotacji – 475 927,14 zł, koszt całkowity projektu – 747 960,30 zł.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Płocochowo, gm. Pułtusk w terminie do XII 2017 r.

Zostaną wykonane prace remontowe polegające na: pracach rozbiórkowych fundamentów i demontażu istniejącego dachu, rozbudowie i nadbudowie budynku. Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace remontowo – wykończeniowe oraz prace termomodernizacyjne.

 

Piknik rodzinny „Tradycja z nowoczesnością”

Wysokość dotacji – 50 163,98 zł, koszt całkowity projektu – 78 837,00 zł.

Piknik rodzinny „Tradycja z nowoczesnością” planowany jest na przełom V-VI 2017 r. w  miejscowości Grabówiec.

Ideą przewodnią tego wydarzenia będzie promowanie lokalnego dziedzictwa obszaru należącego do LGD Zielone Mosty Narwi.

 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec”

Wysokość dotacji – 1 686 694,99 zł, koszt całkowity projektu – 2 650 785,77 zł.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie, istniejącej świetlicy wiejskiej, budowie zbiornika szczelnego na ścieki socjalne oraz niezbędnej infrastruktury w miejscowości Grabówiec, gm. Pułtusk w terminie do XII 2017 r.  

Zostaną wykonane prace remontowe polegające na: wykonaniu wykopów wąskoprzestrzennych, ław, stóp i murów fundamentowych, ścian nadziemia, stropu, biegów klatek schodowych, stropodachu, osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji wraz z izolacją termiczną, robotach instalacyjnych wewnętrznych oraz wykończeniu wnętrz.

 

wysokość wnioskowanych łącznie dotacji 18 249 614,50 zł
koszty całkowite wszystkich wnioskowanych projektów 28 216 279,53 zł