Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3

Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i Gminy Pułtusk” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Działania 8.3 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku oraz 20 miejsc opieki w domach (zatrudnienie niań).  

Wartość ogólna projektu 995 818,75 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 796 655,00 zł.