Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych.

W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.  Do projektu przystąpiły  53 osoby fizyczne, które zamieniły stare nieefektywne źródła ciepła na ekologiczne i energooszczędne urządzenia grzewcze.  

Koszt całkowity zadania wyniósł: 357 050,00 zł.

Wkład własny 113 087,50 zł.

Dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 243 962 ,50 zł.

W 2017 r. Gmina Pułtusk ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu ochrony powietrza – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. Do programu przystąpiło 65 osób.

Zgodnie z ww. Planem zostały podjęte działania inwestycyjne polegające na zmniejszeniu emisyjności budynków gminnych i mieszkalnych oraz uatrakcyjnienie transportu publicznego, pieszego i rowerowego.

W związku z Planem Działań Regionalnych inwestycji terytorialnych dla subregionu ciechanowskiego, Gmina Pułtusk jako jedno z zadań uwzględniła poprawę warunków komunikacji pieszej i rowerowej poprzez przebudowę ciągu ulic, która jest elementem gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu ograniczenie niskiej emisji przez poprawę komunikacji pomiędzy północną i zachodnią częścią miasta Pułtusk z centrum. W grudniu 2016 r. Gmina Pułtusk w partnerstwie z powiatem pułtuskim złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  W tej chwili projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.

Wartość inwestycji wynosi 13 095 81000 zł.

Kwota dofinansowania to 6 717 226,92 zł. 

Gmina Pułtusk aplikowała o dofinansowanie projektu termomodernizacji wraz  z  wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i wymianą oświetlenia na energooszczędne 8 budynków użyteczności publicznej: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie oraz w Pułtusku: Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Publiczne Gimnazjum nr 1, Hala Sportowa przy ZS Nr 4, MOSiR, ZS nr 2 i Siłownia. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Pułtusk, jednakże oddziaływał będzie pozytywnie na cały region. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy.

Kwota inwestycji to 7 485 958,15 zł.

Dofinansowanie jakie otrzyma Gmina Pułtusk to 5 987 989,51 zł.