INWESTYCJE I ZADANIA ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM POZYSKANYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH 

2015 ROK

 

2 494 563,00 zł w ramach zrealizowanego projektu 

pn. „Transport miejski w Pułtusku – kładka dla pieszych na rzece Narwi”

więcej 

 

2 222 000,00 zł na budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku

więcej 

 

395 000,00 zł na remont dachu budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku

więcej 

  

 251 771,00 zł dofinansowania na adaptację budynku przy ul. Zaułek 1 w Pułtusku

na ośrodek pobytu dziennego „Senior-WIGOR”

więcej

 

182 000,00 zł dofinansowania na remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku

więcej

 

135 604,42 zł dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk

więcej

 

 50 999,15 zł dofinansowania na „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk”

więcej

 

48 000,00 zł dofinansowania na „Wyposażenie szkół podstawowych prowadzących edukację

włączającą w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny” 

 

więcej

 

 35 000 zł dofinansowania na wyposażenie gabinetów  profilaktyki zdrowotnej

i pomocy przedlekarskiej w szkołach

więcej


 

INWESTYCJE I ZADANIA ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM POZYSKANYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

2016 ROK

 

 1 542 226,43  zł dofinansowania na zrealizowane inwestycje w latach 2007-2015

więcej

 

 240 634,33 zł dofinansowania na ograniczenie emisji zanieczyszczeń

poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk

więcej

 

 132 000,00 zł dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania 55 miejsc opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku

więcej

 

119 971,68 zł dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej

do gruntów rolnych we wsi Kleszewo Gmina Pułtusk 

 więcej

 

110 000,00 zł dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok w Pułtusku

 

 więcej

 

72 000,00 zł dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 

więcej

 

34 506,00 dofinansowania na usuwanie azbestu 

więcej

 

18 000,00 zł dofinansowania z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  

więcej

 


INWESTYCJE I ZADANIA ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM POZYSKANYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

2017 ROK

 

282 437,33 zł na realizację programu

„Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych – gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”

więcej

 

92 400,00 zł na zapewnienie funkcjonowania 55 miejsc opieki nad dziećmi

w wieku do lat  3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku

więcej

 

25 900,00 zł dofinansowania z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na naukę pływania dla dzieci

więcej

 

 298 037,33 zł na zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych

oraz wzrost jakości edukacji przedszkolnej

 więcej 

 

6 717 226,92 zł na kompleksową poprawę warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku

poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej

w subregionie ciechanowskim

więcej 

796 655,00 zł w ramach projektu „Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i Gminy Pułtusk”

więcej

 

1 277 325,47 zł dofinansowania na działania w kierunku zwiększenia aktywności społecznej 

i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie 148 osób zagrożonych ubóstwem

w ramach projektu: „Nasze wsparcie – Twój sukces”

więcej

 

41 214,00 ZŁ. DOFINANSOWANIA NA KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI
więcej

 

BLISKO 1 MLN ZŁ NA PRZEBUDOWĘ TARGOWISKA


więcej

 

200 tys zł dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej

do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare


więcej