Powitali nowy rok szkolny

4 września br. 263 uczniów z terenu gminy Pułtusk, po raz pierwszy przekroczyło próg swojej szkoły i powitało nowy rok szkolny. Łącznie w szkołach podstawowych gminy Pułtusk, w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczyło się 1943 uczniów z czego w oddziałach gimnazjalnych 507 uczniów. W oddziałach Przedszkolnych będzie uczyło się 592 uczniów. We wszystkich szkołach  dla których organem prowadzącym jest gmina Pułtusk zatrudnionych będzie 311 nauczycieli.

Zgodnie z nowym Prawem Oświatowym, od września br. sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów, co oznacza, że nie będzie już naboru uczniów na kolejny rok szkolny. Absolwenci szóstych klas szkół podstawowych, od września, zgodnie z nowym Prawem Oświatowym, edukację kontynuują w klasie siódmej. Przez kolejne dwa lata prowadzone będą także klasy dotychczasowych gimnazjów, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Zgodnie z wprowadzaną reformą oświatową, gimnazja zakończą działalność w 2019 roku.          

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Pułtusk, przygotowania do zmian w oświacie przebiegły sprawnie. W wyniku reformy oświaty żaden nauczyciel w gminie Pułtusk nie stracił pracy. Jeden przeszedł na emeryturę. Zostały dokonane jedynie zmiany reorganizacyjne, które wymuszało nowe Prawo Oświatowe.

„Zapewnienie wszystkim dotychczasowym nauczycielom dalszego zatrudnienia, pomimo likwidacji gimnazjów było dla mnie bardzo ważne. Przez wiele lat pracowałem w zawodzie nauczyciela, później pełniłem funkcję dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Nie ukrywam, że środowisko nauczycieli jest mi szczególnie bliskie i z dużą troską podchodzę do wszelkich spraw związanych z oświatą na terenie naszej gminy” – mówi Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk.  

Dotychczas Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku od nowego roku zostało przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1, w której z nowym rokiem szkolnym powstały dwie klasy pierwsze. Podobnie dwie klasy pierwsze będą funkcjonowały w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2. Trzy klasy pierwsze będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Pułtusku zaś cztery klasy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi. W Szkołach Podstawowych w Płocochowie, Przemiarowie oraz Bobach funkcjonować będzie po jednej klasie pierwszej.               

Gmina Pułtusk pozyskała z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 środki na dostosowanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej (dotychczas Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej) do potrzeb młodszych dzieci.

Reforma oświatowa spowodowała potrzebę dokonania wielu inwestycji w tej placówce oświatowej:

– doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, które funkcjonowały w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 25.000,00 zł.

– doposażenie pomieszczeń do nauki w ww. gimnazjach publicznych w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników – 60.000,00 zł.

– dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w ww. gimnazjach, w celu dostosowania ich  do potrzeb dzieci młodszych – 89.671,00 zł.

Łącznie gmina Pułtusk pozyskała 174 671 zł.

Wyjątkowo w tym roku uczniowie powitali mury szkolne w poniedziałek, 4 września. Rok szkolny 2017/2018 zakończy się 22 czerwca 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. Ferie zimowe w województwie mazowieckim będą trwały od 15 do 28 stycznia 2018 r.