KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2017 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 41 006 500,31 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Kolejne inwestycje w planach

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk planuje budowę kolejnych obiektów służących aktywnej formie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W perspektywie dwóch najbliższych lat planuje budowę placu zabaw: przy ul. Serokomli, ul. Sportowej, ul. 17 Stycznia, ul. Traugutta oraz pl. Piłsudskiego. Burmistrz kierując się sugestiami wielu mieszkańców Pułtuska planuje również budowę siłowni

Plany na nowy wizerunek alei Wiktora Gomulickiego

Aleja Wiktora Gomulickiego pełni funkcję najbardziej reprezentacyjnego odcinka bulwarów w Pułtusku. Nie bez znaczenia są podjęte działania w kierunku stworzenia miejsca przyciągającego mieszkańców oraz turystów. Koncepcję zagospodarowania terenu opracowała dr inż. architekt krajobrazu Dorota Sikora. Jest to jednym z elementów złożonego wniosku o dofinansowanie pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Koncepcja zagospodarowania alei Wiktora

WRĘCZENIE NAGRODY HETMANA DLA TADEUSZA NYCZA

  28 grudnia 2016 r. Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody Honorowej HETMAN dla Tadeusza Nycza -zasłużonego kierownika Sekcji Szachowej MLKS Nadnarwianka Pułtusk. Uroczystość odbyła się w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku.  Nagrodę Honorową HETMAN Tadeuszowi Nyczowi przekazał wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk w

Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3

Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i Gminy Pułtusk” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Działania 8.3 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie

Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

W grudniu 2016 r. rozpoczęły się prace remontowe budynku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1. Docelowo budynek przygotowywany jest pod nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.   Inwestycja realizowana jest pod nazwą: „Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku”.  Budynek przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 zostanie dostosowany do realizacji zadań statutowych MOPS. W

System powiadamiania SMS

Urząd Miejski w Pułtusku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza uruchomił nowy system  powiadomień za pomocą SMS. To nowoczesny system gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej usłudze na każdy zapisany w systemie numer telefonu komórkowego będą wysyłane bezpłatne wiadomości. Celem funkcjonowania systemu jest ostrzeganie mieszkańców przed zagrożeniami, ale

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Pułtusk

W 2016 roku Gmina Pułtusk zrealizowała projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk”. Projekt zakładał wymianę kotłów węglowych na gazowe. W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej u mieszkańców gminy Pułtusk wymieniono 53 kotły – 52 gazowe i 1

Modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie 524 215,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Celem inwestycji jest zakup urządzeń i sprzętu dla PSZOK oraz rozbudowa punktów przy ul. Rybitew w Pułtusku i miejscowości Płocochowo. W planach jest zakup m.in.: śmieciarki, kosiarki wysięgnikowej, ładowarki teleskopowej, karczownika (frezarki do

Wykaz projektów o dofinansowanie złożonych w 2016 r.

Projekty złożone w 2016 r. przez Gminę Pułtusk o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 W 2016 roku Gmina Pułtusk złożyła 11 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej opiewających na łączną kwotę wnioskowanych dotacji  18 249 614,50 zł. Koszty całkowite wszystkich wnioskowanych projektów to 28 216 279,53 zł.   „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków