Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku jest placówką dziennego pobytu działającą na terenie Gminy Pułtusk w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Od grudnia 2015 roku seniorzy z terenu gminy uczestniczą w różnych formach terapii zajęciowej oraz w ramach aktywizacji międzypokoleniowej podczas pobytu w placówce. 

Dom powstał w wyniku przebudowy budynku przy ul. Zaułek 1 w Pułtusku. Inwestycja polegała na adaptacji budynku do użytku osób starszych. Wykonano m.in.: poszerzenie otworów drzwiowych i schodów, wbudowano windę, zakupiono odpowiedni sprzęt komputerowy, RTV i AGD oraz meble i specjalistyczne wyposażenie.

Jednostka przeznaczona jest dla 30 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+, mieszkańców Gminy Pułtusk.

Celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” jest zapewnienie wsparcia seniorom oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności. Swoim działaniem dąży do przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób starszych, utrzymania dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej seniorów.
Podczas organizowanych zajęć, seniorzy pracują nad rozwijaniem umiejętności społecznych i interpersonalnych.

W ramach usług socjalnych seniorzy mogą skorzystać z ciepłego posiłku w placówce oraz z możliwości przyrządzania posiłków w ramach terapii kulinarnej, a także z pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych.

W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” organizowane są różne formy terapii zajęciowej takie jak: ćwiczenia usprawniające pamięć, arteterapia czyli zajęcia plastyczno–manualne, terapia reminiscencyjna, biblioterapia, muzykoterapia, poezjoterapia, terapia walidacyjna, zajęcia relaksacyjne. Prowadzone są również indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem.

W ramach rehabilitacji społecznej część wspólnego czasu przeznaczany jest na relaks, wspólną zabawę, spacery, wycieczki krajoznawcze oraz wspólne świętowanie ważnych świąt i uroczystości.

W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” systematycznie organizowane są ciekawe wykłady i prelekcje przystosowane tematycznie do wieku i zapotrzebowania seniorów.

 

Łączna kwota inwestycji wyniosła 326 263,58 zł.

251 771,00 zł stanowi kwota dotacji uzyskana z konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wkład własny Gminy Pułtusk: 74 492,58 zł.