Nowa kładka dla pieszych i atrakcja turystyczna

19 grudnia 2015 r. oficjalnie została oddana do użytku kładka dla pieszych przez rzekę Narew. Przebudowa kładki o szerokości 4,75 m, długości całkowitej 251,90 m i nośności do 3,5 t, w świetle podpór, stworzyła bezpieczne warunki komunikacji między prawobrzeżnym a lewobrzeżnym Pułtuskiem. Kładka o szerszych parametrach zapewnia niekolizyjne użytkowanie obiektu przez pieszych, rowerzystów, pojazdy uprzywilejowane i

Nowoczesny i bezpieczny żłobek w Pułtusku

Inteligentny żłobek – tak mówią o nowej inwestycji Gminy Pułtusk rodzice i pracownicy. Nie dość, że znacznie poprawiły się warunki lokalowe najmłodszych dzieci, to obiekt wyposażony jest w nowoczesną technologię.  Uroczyste otwarcie nowego budynku Żłobka Miejskiego odbyło się 16 grudnia 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku jest placówką dziennego pobytu działającą na terenie Gminy Pułtusk w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Od grudnia 2015 roku seniorzy z terenu gminy uczestniczą w różnych formach terapii zajęciowej oraz w ramach aktywizacji międzypokoleniowej podczas pobytu w placówce.  Dom powstał w wyniku przebudowy budynku przy ul. Zaułek 1

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk doposażyła gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach na kwotę 35.000 zł. Zakupienie nowego specjalistycznego wyposażenia zapewnia sprawne funkcjonowanie gabinetów i lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną. W szkołach utrzymane są standardy jakim powinny odpowiadać szkolne gabinety.    

Zatwierdzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020

W 2015 roku Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 999.15 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.   Określa m.in.: długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych,

Otwarcie drogi w Płocochowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk to inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja polegała na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 861,00 m (632 m + 229 m) i szerokości 5 m.  „Myślę, że ta cena, za

48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk pozyskała kwotę 48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Zakupiony sprzęt zapewnia możliwość realizacji podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez wdrażanie do samodzielnego wykonywania

Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1

W okresie od połowy sierpnia do połowy października 2015 roku, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Remont był niezbędny, gdyż dotychczasowe pokrycie dachowe wykazywało bardzo wysoki stopień zużycia. Liczne były miejsca pozbawione dachówek, a także nieszczelności w miejscach połączeń różnych elementów dachu, co

282 437,33 zł na edukację przedszkolną

Gmina Pułtusk pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – dofinansowanie w wysokości 282 437,33 zł na realizację programu „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych – gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych 46 miejsc przedszkolnych w istniejącym przedszkolu publicznym w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.