Projekt termomodernizacji budynku MCKiS na ponad 2,5 mln zł

2 563 667,14 zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Gmina Pułtusk wnioskuje o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 236 900,19 zł. Podjęcie kompleksowej termomodernizacji budynku jest jednym z etapów planowanych w perspektywie kolejnych lat inwestycji zmierzających do unowocześnienia i podniesienia standardów całego obiektu, zachowując przy tym unikatowy, zabytkowy charakter. Przypomnijmy –

Burmistrz pozyskał 6 717 226,92 zł na infrastrukturę pieszo-rowerową

6 717 226,92 zł  dofinansowania otrzyma Gmina Pułtusk na infrastrukturę rowerową w ramach złożonego projektu pt.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim. Sukces jest tym większy, że na liście rankingowej Gmina Pułtusk uplasowała się na 2 miejscu.

Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci

25 900,00 zł dofinansowania pozyskała Gmina Pułtusk z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 243 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności. Program jest kontynuacją realizowanego

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

92 400,00 zł dofinansowania działalności Żłobka Miejskiego w Pułtusku

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-plus 2017” – w wysokości 92 400,00 zł. Wniosek został złożony 7 grudnia 2016 roku przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.  W ramach realizowanego programu Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania

Prezent dla uczniów niepełnosprawnych

We wtorek, 31 stycznia  2017 roku Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk przekazał Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd marki Renault Trafic III został zakupiony przez Gminę Pułtusk, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.  Na parkingu przed pułtuską „Trójką” uczniowie oczekujący na dostarczenie prezentu, z wielką wrzawą

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Pułtusku

Gmina Pułtusk pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 282 437,33 zł na realizację programu „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych – gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”  na utworzenie dodatkowych 46 miejsc przedszkolnych w istniejącym przedszkolu publicznym w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku. 27 stycznia 2017 roku Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz podpisał

Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3

Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i Gminy Pułtusk” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Działania 8.3 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Pułtusk

W 2016 roku Gmina Pułtusk zrealizowała projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk”. Projekt zakładał wymianę kotłów węglowych na gazowe. W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej u mieszkańców gminy Pułtusk wymieniono 53 kotły – 52 gazowe i 1