Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pułtusku jest placówką dziennego pobytu działającą na terenie Gminy Pułtusk w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Od grudnia 2015 roku seniorzy z terenu gminy uczestniczą w różnych formach terapii zajęciowej oraz w ramach aktywizacji międzypokoleniowej podczas pobytu w placówce.  Dom powstał w wyniku przebudowy budynku przy ul. Zaułek 1

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk doposażyła gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach na kwotę 35.000 zł. Zakupienie nowego specjalistycznego wyposażenia zapewnia sprawne funkcjonowanie gabinetów i lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną. W szkołach utrzymane są standardy jakim powinny odpowiadać szkolne gabinety.    

Zatwierdzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020

W 2015 roku Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 999.15 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.   Określa m.in.: długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych,

Otwarcie drogi w Płocochowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk to inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja polegała na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 861,00 m (632 m + 229 m) i szerokości 5 m.  „Myślę, że ta cena, za

48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk pozyskała kwotę 48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Zakupiony sprzęt zapewnia możliwość realizacji podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez wdrażanie do samodzielnego wykonywania

Bezpieczny plac zabaw przy ul. M. Sarbiewskiego

W 2015 roku został oddany do użytku plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami: J. Hornowskiego, M. Sarbiewskiego i J. Wujka. Powstał w centralnej części „Osiedla Wyszkowska”. To pierwsze miejsce na tym terenie stworzone do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Pułtuska, po drugiej stronie rzeki Narew. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk w

Remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum nr 1

W okresie od połowy sierpnia do połowy października 2015 roku, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Remont był niezbędny, gdyż dotychczasowe pokrycie dachowe wykazywało bardzo wysoki stopień zużycia. Liczne były miejsca pozbawione dachówek, a także nieszczelności w miejscach połączeń różnych elementów dachu, co

Nowe wiaty przystankowe

Sukcesywnie Pułtusk zyskuje nowoczesne, zadbane oblicze, nie tracąc przy tym nic z zabytkowego charakteru. Konsekwentnie, poprzez swoje działania Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk dąży do budowania korzystnego wizerunku nowoczesnego miasta z tradycjami. 62  003,07 zł kosztowały Gminę Pułtusk wiaty przystankowe zakupione w 2015 roku. 11 nowych przystanków zamontowano na terenie Gminy Pułtusk, w tym przy

Inwestycje w estetykę i bezpieczeństwo

W 2015 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano system automatycznego nawodnienia oraz wymieniono trawnik na skwerze przy fontannie. Teren jest monitorowany, co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Monitoring zdał już egzamin.  Wartość zadania wyniosła 29 500,00 zł brutto.  Fontanna i teren wokół niej to najczęściej odwiedzane przez mieszkańców i turystów miejsce,  zwłaszcza w okresie letnim.