Burmistrz pozyskał 6 717 226,92 zł na infrastrukturę pieszo-rowerową

6 717 226,92 zł  dofinansowania otrzyma Gmina Pułtusk na infrastrukturę rowerową w ramach złożonego projektu pt.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim. Sukces jest tym większy, że na liście rankingowej Gmina Pułtusk uplasowała się na 2 miejscu.

We wtorek 28 marca br. ogłoszona została lista projektów, które zdobyły dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Projekt opracowany przez Gminę Pułtusk, polega na budowie ciągów pieszo-rowerowych o długości 5,272 km. Połączą one rejony miasta w osi wschód-zachód i północ-południe, w tym poprzez połączenie z istniejącymi trasami dla rowerów. Oś wschód-zachód będzie przebiegać w ul. Baltazara, Słowackiego, Gajkowicza, Wyszyńskiego, Sarbiewskiego Jana Pawła II, Granicznej natomiast oś północ-południe w ul. Bartodziejskiej, Al. Tysiąclecia, Jana Pawła II. Zapewnią one połączenia funkcjonalne z przystankami komunikacji miejskiej oraz powiązania z wieloma obiektami użyteczności publicznej. Zostaną one wykonane z nawierzchni bitumicznej przystosowanej do poruszania się jednośladów. Projekt zakłada budowę brakujących odcinków kanalizacji deszczowej, niezbędnych do osiągnięcia celów projektu. Wprowadzone zostaną elementy małej architektury oraz wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe w całym ciągu komunikacyjnym.

Zakres prac obejmie:

  • Ścieżki i infrastruktura rowerowa z różnicą poziomów i separatorami, wiaty i stojaki rowerowe, punkty samoobsługi serwisowej.
  • Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne w miejscach szczególnych w ramach budowanych ciągów rowerowych.

Modernizacja powyższego systemu dróg stworzy dogodną i bezpieczną drogę do centrum miasta dla pieszych, rowerzystów i środków transportu publicznego. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez stworzenie bezpiecznych warunków dla rowerzystów i pieszych pomiędzy centralną częścią miasta Pułtusk, gdzie znajdują się w przeważającej ilości urzędy, instytucje publiczne oraz szkoły średnie z otaczającymi centrum miasta osiedlami.

Całkowita wartość projektu: 13 095 810,00 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 6 717 226,92 zł