„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

W związku z realizacją przez powiat pułtuski oraz gminę Pułtusk i inne gminy (Obryte i Pokrzywnica) projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 4 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na realizację wyżej wymienionego projektu, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie stworzenie na terenie gminy Pułtusk nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o  zagrożeniach. Zmodernizowany i rozbudowany system pozwoli niezwłocznie ostrzegać i alarmować ludność o zbliżającym się zagrożeniu przyczyniając się bezpośrednio do zminimalizowania strat powstałych w wyniku zaistniałych zdarzeń. Ponadto może on służyć do przekazywania (w formie komunikatów głosowych) różnego rodzaju informacji ważnych dla mieszkańców.

Budżet projektu określono na kwotę 604 500,00 zł, z czego 439 315,90 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, a 165 184,10 zł stanowią środki własne jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w projekt.

Łączna wartość realizacji zadania na terenie gminy Pułtusk została określona na kwotę 384 175,00 zł. Z tego 282 710,00 zł stanowi dofinansowanie projektu, a 101 465,00 zł zostało zabezpieczone w ramach środków własnych gminy Pułtusk.