Blisko 1 mln zł na przebudowę targowiska

5 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dofinansowanie blisko 1 mln zł inwestycji, która pozwoli  unowocześnić targowisko gminne w Grabówcu. Sukces jest tym większy, że na liście rankingowej wniosek gminy Pułtusk został wysoko oceniony zajmując 5 miejsce ze wszystkich, złożonych na ten cel wniosków. 

Umowę podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz i Skarbnik Miasta Teresa Turek. 

Inwestycja obejmie modernizację powierzchni około 1 hektara targowiska. Wśród zadań, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji, są m.in.:

  • Zwiększenie powierzchni targowej pod dachem.
  • Modernizacja powierzchni placu handlowego i zieleni.
  • Urządzenie powierzchni  handlowej przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów: wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii, podniesienie standardu obsługi poprzez przebudowę budynku zaplecza administracji i socjalnego ogólnodostępnego (np. wody bieżącej kanalizacji i toalet).

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa konkurencyjności  producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw dla  producentów indywidualnych, grup oraz organizacje międzybranżowe.

Bezpośrednim celem operacji jest przebudowa istniejącego targowiska gminnego we wsi Grabówiec, służącego na potrzeby producentów rolnych w celu prowadzenia handlu produktami rolniczymi oraz lokalnymi.       

Powierzchnia przebudowywana targowiska – 8.916 m2

Budżet inwestycji ogółem zamyka się kwotą 2 024 191,26 zł, w tym koszty kwalifikowalne uwzględniane do dofinansowania: 1 570 255,08 zł. Dofinansowanie rzędu 63,63 %. 

Zadanie będzie realizowane pod nazwą: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł operacji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Grabówiec”.