Budowa kanalizacji za ponad 20 mln zł

9 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie nowej inwestycji realizowanej w Pułtusku.  Po rozstrzygniętych przetargach, rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej m.in. w ul. Kościuszki. Pierwsze działania prowadzone są w kierunku ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II i kolejno w ul. Kościuszki. To największe przedsięwzięcie w tym zakresie realizowane przez Gminę Pułtusk i Spółkę Gminną w ramach pozyskanych środków pozabudżetowych. Obejmie budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 11 km, wymianę urządzenia do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków i zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji. Całość inwestycji, która będzie realizowana wzdłuż 14 ulic na terenie Pułtuska, zgodnie z planami zostanie zrealizowana w latach 2017-2019. 

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.  W lipcu 2016 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku przy wsparciu Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza  złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”. 8 maja 2017 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 20.631.562, 00 zł brutto z czego dotacja z Unii Europejskiej to kwota 10 714 135, 32 zł oraz dokapitalizowanie Spółki z budżetu Gminy Pułtusk w latach 2017-2019 na kwotę 2.000.000,00 zł. 

 

Planowany harmonogram realizacji inwestycji

  

 Mapa realizacji projektu

pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”