48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk pozyskała kwotę 48.000 zł na wyposażenie szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

Zakupiony sprzęt zapewnia możliwość realizacji podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą oraz uczenie zasad współżycia społecznego.