1 277 325,47 zł dofinansowania – podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym, 26 maja br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę w ramach projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. Podpisanie umowy na realizację projektu i dofinansowanie w kwocie 1 277 325,47 zł miało miejsce w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

„Nasze wsparcie – Twój sukces!” to projekt, którego głównym celem  jest zwiększenie, w okresie 01.07.17 r. – 30.09.18 r., aktywności społecznej  i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie 148 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem  społecznym, w tym min. 10% osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat pułtuski, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Cele projektu:

Wzrost kompetencji społecznych, zwiększenie aktywności społecznej, w tym motywacji do działania wśród 80% z 148 uczestników projektu do 30.09.2018 r.

Wyposażenie 80% z 38 młodych osób do 30 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w narzędzia gwarantujące optymalny start w dorosłe życie tj. kompetencje językowe, komputerowe, mobilność do 30.09.2018 r.

Zwiększenie kompetencji zawodowych, w tym umiejętności poruszania się po rynku pracy wśród 80% z 124 uczestników projektu do 30.9.2018 r.

Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej wśród 80% z 24 osób w wieku 50+ do 30.09.2018 r.

Projekt został złożony w trybie konkursowym i otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

Wartość projektu:  1 596 656, 84 zł.

Kwota dofinansowania  1 277 325, 47 zł.